Milan Radović je rođen u Mojkovcu 1979. godine. Sada živi i radi u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva - uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i veliki broj seminara iz oblasti ljudskih prava.

Predavao je Sociologiju u Srednjoj školi do 2007. godine, a nakon toga je radio u Inicijativi mladih za ljudska prava. 

Sada je zaposlen u NVO Građanska alijansa kao koordinator programa ljudskih prava.

Milan je koordinirao više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bio je angažovan na izradizakona u oblasti ljudskih prava i kao predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava. Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih i kvartalnih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Radio je na više istraživačkih i regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava i vladavine prava. Angažovan je kao ekspert na nekoliko regionalnih projekata u oblasti manjinskih prava, prava raseljenih i internoraseljenih, kao i zaštite lica lišenih slobode i lica koja izdržavaju kaznu zatvora i marginalizovanih društvenih grupa. Jedan je od pokretača NVO koalicije koja prati UPR proces u Crnoj Gori.

Zadnjih pet godina vrši monitoring Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore.

Milan je autor sledećih izvještaja:

• Stavovi Roma i Egipćana i drugih nacionalnih zajednica o Dekadi i položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, 2014, Fondacija Sekreterijat Dekade Inkluzije Roma;

• Pritvorski sistem i prava zadržanih lica, 2014, Građanska alijansa;

• Izvještaj o stavovima sudija i građana, 2013, Građanska alijansa;

• Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učešće u UPR procesu, 2013, Koalicija NVO;

• Istraživanje sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, 2013, UNDP

• Monitoring rada sudova u Crnoj Gori, 2013. Podgorica, USAID;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori od referenduma do otpočinjanja pregovora sa EU, 2013. Podgorica, USAID ;

• Monitoring sudstva, 2011, Podgorica, USAID ;

• Ljudska prava u Crnoj Gori -2011, Podgorica, The Balkan Trust for Democracy ;

• Govor mržnje na internetu na Zapadnom Balkanu, 2010, Regionalni centar za manjine;

• Zastupljenost etničkih zajednica u državnim institucijama u Crnoj Gori, 2010, Podgorica, Foundation Open Society institution;

•  Ljudska prava u Crnoj Gori, 2010, Civil rights Defenders;

• Informisanje na manjinskim jezicima i sadržaji o kulturi i tradiciji manjina na javnim servisima u Crnoj Gori, 2009, Podgorica, Foundation Open Society institution; 

• Tortura, diskriminacija, politički motivisano nasilje, i besplatna pravna pomoć, 2009, Podgorica, Civil rights Defenders;

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2008, Podgorica 2009, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

• Ljudska prava u Crnoj Gori – 2007, Podgorica 2007, Swedish Helsinki Committee for Human Rights

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerku Miu.